Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa

Editors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Title variant

SK Právne a sociálne aspekty počítačovej

LV Juridiskie un sociālie aspekti kiberdrošība

HU Jogi és szociális szempontok a számítógépes biztonság

BE Прававыя і сацыяльныя аспекты кібербяспекі

FR Aspects juridiques et sociaux de la cybersécurité

CS Právní a sociální aspekty kybernetické

LT Teisiniai ir socialiniai aspektai kibernetinio saugumo

ZH 网络安全的法律和社会方面

DE Rechtliche und soziale Aspekte der Sicherheit im Internet

EN Legal and social aspects of cyber security

RU Правовые и социальные аспекты кибербезопасности

JA サイバーセキュリティの法的・社会的側面

BG Правни и социални аспекти на киберсигурността

PT Aspectos legais e sociais da cibersegurança

IT Aspetti giuridici e sociali della sicurezza informatica

UK Правові та соціальні аспекти кібербезпеки

ES Aspectos legales y sociales de la ciberseguridad

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

CS Inovace v oblasti informačních technologií trvale jmenovat tendenci poskytovat a vytvářet různé kybernetické rámců. Jak technologie se postupně přizpůsobit vnitrostátní právních norem upravujících mezinárodní právo a zejména s Evropskou unií v boji proti počítačové trestné činnosti a aby byla zajištěna odpovídající úroveň počítačové bezpečnosti. Přijata strategie kybernetické bezpečnosti EU v Evropské unii: otevřené, bezpečné a zabezpečené kyberprostoru a Cybersecurity strategie Polské republiky na léta 2016-2011 jsou zaměřeny na zlepšení kybernetické bezpečnosti, včetně sociálního zabezpečení a legální. Kniha se snaží odpovědět na otázku, jak prezentovat perspektivu EU a Polské republiky Cybersecurity strategie pro roky 2016-2022 jsou jako právní, technologické a sociální aspekty kybernetické bezpečnosti. Důležitá je také identifikace nových typů hrozeb, které generuje environmentální kriminalitě v kyberprostoru. Mezinárodně pracující vědci a analytici, kteří studují různé problémy kybernetické pracovat společně v různých akademických institucí a veřejným a soukromým sektorem snažil se popsat podmínky fungování bezpečnost nejen reálný, ale také virtuální. Kniha obsahuje následující témata: soukromí v síti, pokud jde o práva a analýzy výzkum, vývoj škodlivého softwaru Ransomware jako nový rozměr kyberkriminality únos systémy společnosti a banky, vývoj kyberprostoru jako ohrožení bezpečnosti databází, analýzu ochrany bezpečnosti informačních systémů v rámci globální kybernetický útok ransomware, automatické identifikace otisků prstů systém v policejních cyberpodprzestrzeni, outsourcing kybernetické bezpečnosti ve světle problémů současných hrozeb v kyberprostoru, determinanty rozvoje cybercriminal útocích proti informačním systémům firmy a individuální zákazníky finančních institucí, systém elektronického dohledu v Polsku, vybrané problémy zabezpečovacích systémů pro dálkové automatické identifikace RFID-založené pojetí kyberprostoru je proces migrace za skutečnou hrozbu a virtuální školení policisté, pokud jde o používání digitálních forenzní při vyšetřování počítačové trestné činnosti, propagandy a osvěty v procesu radikalizace, zvyšování a snižování rizikových faktorů v kyberprostoru, patologie digitální dětství kyberprostoru jako místo setkání pro migrující osoby a rodiny globální manželství papírového v důsledku kontaktů v kybernetickém světě, studovat trestných činů souvisejících počítačové trestné činnosti v Polsku a na Ukrajině.

EN Innovations in information technology permanently tend to provide and create different cyber-security frameworks. With the advancement of technology, national legal norms should be adapted to international regulation and, in particular, to European Union law to fight cybercrime and ensure an adequate level of cyber security. Taken EU cyber security strategy of the European Union: an open, safe and secure cyberspace and Cybersecurity Strategy of the Republic of Poland for the years 2016-2011 are aimed at improving cyber security, including social security and legal. The book attempts to answer the question: how are the legal, technological and social aspects of cyber security in the perspective of EU action and the Cybercrime Strategy for the years 2016-2022? It is also important to identify the new types of cybercrime threats. International researchers and analysts investigating the various cyber-security problems work together in a variety of scientific institutions and in the public and private sectors to try to describe the determinants of security not only real but also virtual. The book describes the following issues: cyber privacy and research analysis, the development of malware ransomware as a new dimension of cybercrime taking over control of enterprise and banking systems, the development of cyberspace as a threat to database security, security analysis of information systems security in context Cyberattack cyberattack, automated cyberspace identification, cyber security outsourcing in the light of contemporary cyber threats, determinants of the cybercrime development of cybercrime attacks on corporate and personal banking systems, electronic surveillance system in Poland, selected security problems for remote automatic identification systems Based on RFID, the concept of cyberspace, the process of migration as a real and virtual threat, training Cybercrime, propaganda and awareness in the process of radicalization, strengthening and mitigating risk factors in cyberspace, digital childhood pathology, cyberspace as a meeting place for migrants and global families, paper marriage as a result of cyberspace contacts, Cybercrime in Poland and Ukraine.

ES Las innovaciones en la tecnología de la información designan de forma permanente una tendencia a proporcionar y crear una variedad de marcos de seguridad cibernética. A medida que la tecnología poco a poco se adaptará a las normas legales nacionales que regulan el derecho internacional y en especial a la Unión Europea en la lucha contra la delincuencia y garantizar un nivel adecuado de seguridad cibernética. Tomado estrategia de ciberseguridad de la UE de la Unión Europea: un ciberespacio abierto, seguro y Estrategia de Seguridad Cibernética de la República de Polonia para los años 2016-2011 tienen por objeto mejorar la seguridad cibernética, incluida la seguridad social y legal. El libro intenta responder a la pregunta de cómo presentar la perspectiva de la Unión Europea y la República de Polonia Estrategia de Seguridad Cibernética para los años 2016 a 2022 son como los aspectos legales, tecnológicos y sociales de la seguridad cibernética. También es importante la identificación de nuevos tipos de amenazas, lo que genera el delito ambiental en el ciberespacio. los científicos que trabajan a nivel internacional y analistas que estudian diversos trabajos de problemas de seguridad cibernética juntos en una variedad de instituciones académicas y los sectores públicos y privados trabajaron para describir las condiciones del funcionamiento de la seguridad no sólo real, sino también virtual. El libro contiene los siguientes temas: la privacidad en la red en términos de la ley y el análisis de la investigación, el desarrollo de software malicioso ransomware como una nueva dimensión de las empresas y los bancos de sistemas ciberdelincuencia secuestro, el desarrollo del ciberespacio como una amenaza a la seguridad de las bases de datos, el análisis de la protección de seguridad de sistemas de información en el contexto de ransomware ataque cibernético mundial, el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares en los cyberpodprzestrzeni policía, la externalización de la seguridad cibernética a la luz de los problemas de las amenazas contemporáneas en el ciberespacio, los determinantes del desarrollo ataques de ciberdelincuentes contra las empresas de sistemas de información y clientes individuales de instituciones financieras, el sistema de vigilancia electrónica en Polonia, problemas seleccionados de los sistemas de seguridad para la identificación automática remota basado en RFID, el concepto de ciberespacio, el proceso de migración como una amenaza real y virtual de formación agentes de policía en términos del uso de la ciencia forense digital en la investigación de los delitos informáticos, la propaganda y la conciencia en el proceso de radicalización, el aumento y la disminución de los factores de riesgo en el ciberespacio, patología ciberespacio infancia digital como un lugar de encuentro para los migrantes y sus familias el matrimonio de papel global como resultado de los contactos en el ciberespacio, los delitos relacionados con el estudio ciberdelincuencia en Polonia y Ucrania.

IT Innovazioni nella tecnologia dell'informazione nominare in modo permanente la tendenza a fornire e creare una varietà di strutture di sicurezza informatica. Come la tecnologia gradualmente adattato alle norme di legge nazionali che regolano il diritto internazionale e in particolare l'Unione europea nella lotta contro la criminalità informatica e di garantire un adeguato livello di sicurezza informatica. Preso strategia di sicurezza informatica dell'UE dell'Unione europea: un cyberspazio aperto, sicuro e protetto e strategia Cybersecurity della Repubblica di Polonia per gli anni 2016-2011 sono finalizzate a migliorare la sicurezza informatica, compresa la sicurezza sociale e legale. Il libro cerca di rispondere alla domanda di come presentare il punto di vista dell'Unione europea e la Repubblica di Polonia strategia Cybersecurity per gli anni 2016-2022 sono gli aspetti giuridici, tecnologici e sociali della sicurezza informatica. Altrettanto importante è l'identificazione di nuovi tipi di minacce, che genera criminalità ambientale nel cyberspazio. scienziati a livello internazionale che lavorano e gli analisti che studiano vari lavori problemi di sicurezza informatica insieme in una varietà di istituzioni accademiche e dei settori pubblico e privato lavoravano per descrivere le condizioni di funzionamento della sicurezza non solo reale ma anche virtuale. Il libro contiene i seguenti argomenti: la privacy della rete in termini di diritto e di analisi della ricerca, lo sviluppo di software dannoso ransomware come una nuova dimensione di sistemi cybercrime dirottamento imprese e banche, lo sviluppo del cyberspazio come una minaccia per la sicurezza delle banche dati, l'analisi di protezione della sicurezza dei sistemi informativi nel contesto di globale ransomware attacco informatico, il sistema di identificazione delle impronte digitali automatizzato nelle cyberpodprzestrzeni polizia, l'outsourcing della sicurezza informatica alla luce dei problemi di minacce contemporanee nel cyberspazio, determinanti dello sviluppo attacchi dei criminali informatici contro le aziende sistemi informatici e singoli clienti delle istituzioni finanziarie, il sistema di sorveglianza elettronica in Polonia, problemi selezionate di sistemi di sicurezza per l'identificazione automatica a distanza RFID-based, il concetto di cyberspazio, il processo di migrazione come una minaccia reale e la formazione virtuale gli agenti di polizia in termini di uso di digital forensics nelle indagini di criminalità informatica, la propaganda e la consapevolezza nel processo di radicalizzazione, aumentare e diminuire i fattori di rischio nel cyberspazio, patologia cyberspazio infanzia digitale come un luogo di incontro per i migranti e le famiglie il matrimonio globale della carta a seguito di contatti nel cyberspazio, reati correlate allo studio criminalità informatica in Polonia e Ucraina.

BE Інавацыі ў галіне інфармацыйных тэхналогій, пастаянна прызначаюць тэндэнцыю забяспечваць і ствараць разнастайныя рамкі кібербяспекі. Паколькі тэхналогія паступова адаптаваць да нацыянальных прававым нормам, якія рэгулююць міжнароднае права і асабліва ў Еўрапейскі Саюз у барацьбе з кіберзлачыннасцю і забяспечыць адпаведны ўзровень кібербяспекі. Узятыя ЕС стратэгія кібербяспекі Еўрапейскага Саюза: адкрытая, бяспечнай і надзейнай кіберпрасторы і Cybersecurity стратэгіі Рэспублікі Польшча за гады 2016-2011 накіраваны на паляпшэнне кібербяспекі, уключаючы сацыяльнае забеспячэнне і юрыдычнае. У кнізе зроблена спроба адказаць на пытанне аб тым, як прадставіць перспектыву ЕС і Рэспублікі Польшча кібербяспекі Стратэгіі на перыяд 2016-2022 з'яўляюцца як юрыдычныя, тэхналагічныя і сацыяльныя аспекты кібербяспекі. Таксама важным з'яўляецца выяўленне новых тыпаў пагроз, якія стварае экалагічныя злачынствы ў кіберпрасторы. На міжнародным узроўні працуюць навукоўцы і аналітыкі, якія вывучаюць розныя праблемы кібербяспекі сумесную працу ў розных навучальных установах і ў дзяржаўным і прыватным сектарах працавалі, каб апісаць ўмовы функцыянавання бяспекі не толькі рэальнай, але і віртуальнай. Кніга змяшчае наступныя раздзелы: прыватнасць ў сетцы з пункту гледжання закона і аналізу даследаванняў, распрацоўкі шкоднаснага праграмнага забеспячэння вымагальнікаў як новае вымярэнне кіберзлачыннасці згону сістэм кампаній і банкаў, развіццё кіберпрасторы як пагрозу бяспецы баз дадзеных, аналіз забеспячэння бяспекі інфармацыйных сістэм у кантэксце глабальныя кібератакі вымагальнікі, аўтаматызаваная сістэма ідэнтыфікацыі адбіткаў пальцаў у паліцыі cyberpodprzestrzeni, аўтсорсінг кібербяспекі ў святле праблем сучасных пагроз у кіберпрасторы, дэтэрмінанты развіцця кіберзлачынцаў нападаў на інфармацыйныя сістэмы кампаній і індывідуальных кліентаў фінансавых устаноў, сістэма электроннага назірання ў Польшчы, асобныя праблемы сістэм бяспекі для аддаленых аўтаматычнай ідэнтыфікацыі RFID на аснове канцэпцыі кіберпрасторы, працэс міграцыі як рэальную пагрозу і віртуальнага навучання супрацоўнікі паліцыі з пунктам гледжання выкарыстання лічбавай крыміналістыкі ў расследаванні кіберзлачынстваў, прапаганда і інфармаванне ў працэсе радыкалізацыі, павелічэнне і памяншэнне фактараў рызыкі ў кіберпрасторы, паталогія лічбавага дзяцінства кіберпрастора як месца сустрэчы для мігрантаў і сем'ямі сусветнага папяровага шлюбу ў выніку кантактаў у віртуальнай прасторы, вывучэнне злачынства, звязанае з кіберзлачыннасць ў Польшчы і Украіне.

LT Inovacijos informacinių technologijų nuolat skiria tendenciją teikti ir kurti kibernetinio saugumo sistemų įvairovė. Kadangi technologija palaipsniui pritaikyti nacionalinius teisės normų, reglamentuojančių tarptautinę teisę ir ypač į Europos Sąjungos kovos su elektroniniais nusikaltimais ir užtikrinti tinkamą lygį kibernetinio saugumo. Priimtas ES kibernetinio saugumo strategija Europos Sąjungoje: atviros, saugios ir patikimos erdvėje ir kibernetinio saugumo strategijos Lenkijos Respublikos metus 2016-2011 siekiama gerinti kibernetinio saugumo, įskaitant socialinį draudimą ir teisėta. Knyga bando atsakyti į klausimą, kaip pristatyti ES ir Lenkijos kibernetinio saugumo strategijos Respublikos perspektyvą metus 2016-2022 yra kaip teisinių, technologinių ir socialinių aspektų kibernetinio saugumo klausimą. Taip pat svarbu yra naujų tipų grėsmių identifikavimas, kuris generuoja nusikaltimais aplinkai kibernetinėje erdvėje. Tarptautiniu darbo mokslininkai ir analitikai studijuoja įvairias problemas kibernetinio saugumo dirbti kartu akademinių institucijų ir viešojo ir privataus sektorių įvairovė pasidarbavo apibūdinti užstato ne tik realiame, bet ir virtualiame veikimo sąlygas. Knyga pateikiamos tokios temos: privatumą tinklo požiūriu teisės ir analizės mokslinių tyrimų, kenksmingos programinės įrangos išpirkos plėtra kaip naują dimensiją elektroniniai nusikaltimai užgrobimo sistemų bendrovių ir bankų, kibernetinės erdvės plėtrai kaip grėsmę duomenų bazių saugumo, analizės saugumo apsaugos informacinių sistemų kontekste Global kibernetinės atakos išpirkos, automatinių pirštų atspaudų identifikavimo sistema policijos cyberpodprzestrzeni, užsakomųjų kibernetinio saugumo atsižvelgiant į šiuolaikinių grėsmių elektroninėje erdvėje, lemiančių plėtros cybercriminal atakų prieš informacines sistemas įmonėms ir individualiems klientams finansų įstaigų problemas, elektroninio stebėjimo Lenkijoje, pasirinktų problemų apsaugos sistemų nuotoliniam automatinio identifikavimo sistema RDA pagrįstų, koncepcija erdvėje, migracijos procesas kaip reali grėsmė ir virtualioje mokymo policijos pareigūnai, kalbant apie skaitmeninius ekspertizės naudoti elektroninių nusikaltimų, propagandos ir informuotumą apie radikalizmo proceso tyrimo, didėja ir mažėja rizikos veiksnius kibernetinėje erdvėje, patologija skaitmeninė vaikystė kibernetinė erdvė kaip susitikimo vieta, skirta migrantams ir šeimos pasaulio popieriaus santuokos kaip kontaktų erdvėje, mokytis susijusių nusikaltimų rezultatas elektroniniai nusikaltimai Lenkijoje ir Ukrainoje.

JA 情報技術の革新は、恒久的に提供し、サイバーセキュリティフレームワークのさまざまなを作成する傾向が任命します。技術として次第にサイバー犯罪との闘いに国際法を規制する国家の法的規範にし、特に、欧州連合(EU)に適合させることとサイバーセキュリティの適切なレベルを確保するために。欧州連合の撮影EUサイバーセキュリティ戦略:2016年から2011年の年のために、オープン安心・安全なサイバースペースとポーランド共和国のサイバーセキュリティ戦略は、社会保障と法的含め、サイバーセキュリティを向上させることを目的としています。この本は、2016年から2022年は、サイバーセキュリティの、法的、技術的、社会的な側面として、ある年のためにEUとポーランドサイバーセキュリティ戦略の共和国の視点を提示する方法についての質問に答えるためにしようとします。また、重要なサイバースペースでの環境犯罪を発生する脅威の新しいタイプの同定は、あります。学術機関、公共部門と民間部門の多様で一緒に様々な問題のサイバーセキュリティの仕事を勉強し、国際作業科学者やアナリストは、現実だけでなく、仮想ではないセキュリティの機能の条件を記述するために働きました。研究の法と分析の観点からネットワークにおけるプライバシー、サイバー犯罪ハイジャックシステム企業と銀行の新たな次元として、悪質なソフトウェアランサムウェアの開発、データベースのセキュリティへの脅威として、サイバースペースの発展の文脈における情報システムのセキュリティ保護の分析:本は、以下のトピックが含まれていますグローバルサイバー攻撃ランサムウェア、警察cyberpodprzestrzeniで自動化された指紋認証システム、サイバースペースにおける現代の脅威の問題に照らして、サイバーセキュリティのアウトソーシング、開発情報システム企業に対するサイバー犯罪者の攻撃や金融機関の個々の顧客の決定、ポーランドの電子監視システム、遠隔自動識別のためのセキュリティシステムの問題を選択RFIDベース、サイバースペースの概念、現実の脅威とバーチャルトレーニングなどの移行プロセス警察過激過程におけるサイバー犯罪、宣伝と意識の調査におけるデジタルフォレンジックの使用条件での役員、サイバースペースで危険因子を増減、グローバル紙の結婚移住者と家族のための出会いの場として病理デジタル幼年期のサイバースペースサイバースペースでの連絡先の結果として、研究関連の犯罪ポーランドとウクライナでサイバー犯罪。

RU Инновации в области информационных технологий, постоянно назначают тенденцию обеспечивать и создавать разнообразные рамки кибербезопасности. Поскольку технология постепенно адаптировать к национальным правовым нормам, регулирующим международное право и особенно в Европейский Союз в борьбе с киберпреступностью и обеспечить соответствующий уровень кибербезопасности. Взятые ЕС стратегия кибер-безопасности Европейского Союза: открытая, безопасной и надежной киберпространстве и Cybersecurity стратегии Республики Польша за годы 2016-2011 направлены на улучшение кибербезопасности, включая социальное обеспечение и юридическое. В книге сделана попытка ответить на вопрос о том, как представить перспективу ЕС и Республики Польша кибербезопасности Стратегии на период 2016-2022 являются как юридические, технологические и социальные аспекты кибербезопасности. Также важным является выявление новых типов угроз, которые создает экологические преступления в киберпространстве. На международном уровне работают ученые и аналитики, изучающие различные проблемы кибербезопасности совместную работу в различных учебных заведениях и в государственном и частном секторах трудились, чтобы описать условия функционирования безопасности не только реальной, но и виртуальной. Книга содержит следующие разделы: приватность в сети с точки зрения закона и анализа исследований, разработки вредоносного программного обеспечения вымогателей как новое измерение киберпреступности угона систем компаний и банков, развитие киберпространства как угрозу безопасности баз данных, анализ обеспечения безопасности информационных систем в контексте глобальные кибератака вымогатели, автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев в полиции cyberpodprzestrzeni, аутсорсинг кибербезопасности в свете проблем современных угроз в киберпространстве, детерминанты развития киберпреступников атак на информационные системы компаний и индивидуальных клиентов финансовых учреждений, система электронного наблюдения в Польше, отдельные проблемы систем безопасности для удаленных автоматической идентификации RFID на основе концепции киберпространства, процесс миграции как реальную угрозу и виртуального обучения сотрудники полиции с точкой зрения использования цифровой криминалистики в расследовании киберпреступлений, пропаганда и информирование в процессе радикализации, увеличение и уменьшение факторов риски в киберпространстве, патология цифрового детства киберпространство как место встречи для мигрантов и семьями мирового бумажного брака в результате контактов в виртуальном пространстве, изучение преступление, связанное с киберпреступность в Польше и Украине.

SK Inovácie v oblasti informačných technológií trvalo menovať tendenciu poskytovať a vytvárať rôzne kybernetické rámcov. Ako technológia sa postupne prispôsobiť vnútroštátne právnych noriem upravujúcich medzinárodné právo a najmä s Európskou úniou v boji proti počítačovej kriminalite a aby sa zabezpečila primeraná úroveň počítačovej bezpečnosti. Prijatá stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ v Európskej únii: otvorené, bezpečné a zabezpečené kyberpriestoru a Cybersecurity stratégie Poľskej republiky na roky 2016-2011 sú zamerané na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, vrátane sociálneho zabezpečenia a legálne. Kniha sa snaží odpovedať na otázku, ako prezentovať perspektívu EÚ a Poľskej republiky Cybersecurity stratégie pre roky 2016-2022 sú ako právne, technologické a sociálne aspekty kybernetickej bezpečnosti. Dôležitá je tiež identifikácia nových typov hrozieb, ktoré generuje environmentálne kriminalite v kybernetickom. Medzinárodne pracujúci vedci a analytici, ktorí študujú rôzne problémy kybernetické pracovať spoločne v rôznych akademických inštitúcií a verejným a súkromným sektorom snažil sa opísať podmienky fungovania bezpečnosť nielen reálny, ale aj virtuálne. Kniha obsahuje nasledujúce témy: súkromia v sieti, pokiaľ ide o práva a analýzy výskum, vývoj škodlivého softvéru Ransomware ako nový rozmer počítačovej kriminality únos systémy spoločnosti a banky, vývoj kyberpriestoru ako ohrozenie bezpečnosti databáz, analýzu ochrany bezpečnosti informačných systémov v rámci globálne kybernetický útok ransomware, automatickej identifikácie odtlačkov prstov systém v policajných cyberpodprzestrzeni, outsourcing kybernetickej bezpečnosti vo svetle problémov súčasných hrozieb v kybernetickom, determinanty rozvoja cybercriminal útokoch na informačné systémy firmy a individuálnych zákazníkov finančných inštitúcií, systém elektronického dohľadu v Poľsku, vybrané problémy zabezpečovacích systémov pre diaľkové automatickej identifikácie RFID-založené poňatie kyberpriestoru je proces migrácie za skutočnú hrozbu a virtuálne školenia policajti, pokiaľ ide o používanie digitálnych forenznej pri vyšetrovaní počítačovej kriminality, propagandy a osvety v procese radikalizácie, zvyšovanie a znižovanie rizikových faktorov v kyberpriestore, patológie digitálne detstvo kyberpriestoru ako miesto stretnutia pre migrantov a rodiny globálnej manželstvo papierového v dôsledku kontaktov v kybernetickom svete, študovať trestných činov súvisiacich počítačovej trestnej činnosti v Poľsku a na Ukrajine.

UK Інновації в області інформаційних технологій, постійно призначають тенденцію забезпечувати і створювати різноманітні рамки кібербезпеки. Оскільки технологія поступово адаптувати до національних правових норм, які регулюють міжнародне право і особливо в Європейський Союз в боротьбі з кіберзлочинністю і забезпечити відповідний рівень кібербезпеки. Взяті ЄС стратегія кібербезпеки Європейського Союзу: відкрита, безпечної і надійної кіберпросторі і Cybersecurity стратегії Республіки Польща за роки 2016-2011 спрямовані на поліпшення кібербезпеки, включаючи соціальне забезпечення і юридичне. У книзі зроблена спроба відповісти на питання про те, як представити перспективу ЄС і Республіки Польща кібербезпеки Стратегії на період 2016-2022 є як юридичні, технологічні та соціальні аспекти кібербезпеки. Також важливим є виявлення нових типів загроз, які створює екологічні злочини в кіберпросторі. На міжнародному рівні працюють вчені та аналітики, які вивчають різні проблеми кібербезпеки спільну роботу в різних навчальних закладах і в державному і приватному секторах працювали, щоб описати умови функціонування безпеки не тільки реальної, а й віртуальної. Книга містить наступні розділи: приватність в мережі з точки зору закону і аналізу досліджень, розробки шкідливого програмного забезпечення вимагачів як новий вимір кіберзлочинності викрадення систем компаній і банків, розвиток кіберпростору як загрозу безпеці баз даних, аналіз забезпечення безпеки інформаційних систем в контексті глобальні кібератака вимагачі, автоматизована система ідентифікації відбитків пальців в поліції cyberpodprzestrzeni, аутсорсинг кібербезпеки в світлі проблем сучасних загроз в кіберпросторі, детермінанти розвитку кіберзлочинців атак на інформаційні системи компаній і індивідуальних клієнтів фінансових установ, система електронного спостереження в Польщі, окремі проблеми систем безпеки для віддалених автоматичної ідентифікації RFID на основі концепції кіберпростору, процес міграції як реальну загрозу і віртуального навчання співробітники поліції з точкою зору використання цифрової криміналістики в розслідуванні кіберзлочинів, пропаганда та інформування в процесі радикалізації, збільшення і зменшення факторів ризики в кіберпросторі, патологія цифрового дитинства кіберпростір як місце зустрічі для мігрантів та сім'ями глобального паперового шлюбу в результаті контактів в кіберпросторі, вивчення злочин, пов'язаний з кіберзлочинність в Польщі і Україні.

PL Innowacje w technologiach informatycznych permanentnie wyznaczają tendencje do zapewnienie i tworzenia różnych ram cyberbezpieczeństwa. Wraz z rozwojem technologii sukcesywnie powinny być dostosowywane krajowe normy prawne do regulacji międzynarodowych, a szczególnie do prawa Unii Europejskiej w zakresie zwalczania cyberprzestepstw i zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Podjeta unijna Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń oraz Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2011 maja na celu poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym także bezpieczeństwa społecznego i prawnego. W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak obecnie w perspektywie działań UE i Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2022 kształtują się prawne, technologiczne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Istotna jest także identyfikacja nowych rodzajów zagrożeń, jakie generuje środowisko przestępcze w cyberprzestrzeni. Międzynarodowo działający naukowcy i analitycy badający różne problemy cyberbezpieczeństwa współpracują ze sobą w różnych instytucjach naukowych oraz sektorach państwowych i prywatnych podjeli trud opisania uwarunkowań funkcjonowania bezpieczeństwa nie tylko realnego ale także wirtualnego. W książce opisano następujące zagadnienia: prywatność w sieci w ujęciu przepisów prawa i analiz badawczych, rozwój złośliwego oprogramowania ransomware jako nowego wymiaru cyberprzestepczości przejmowania kontroli nad systemami informatycznymi firm i banków, rozwój cyberprzestrzeni jako zagrożenie dla bezpieczeństwa baz danych, analiza bezpieczeństwa ochrony systemów informatycznych w kontekście globalnego cyberataku ransomware, automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej w policyjnej cyberpodprzestrzeni, outsourcing cyberbezpieczeństwa w świetle problematyki współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni, determinanty rozwoju cyberprzestępczych ataków na systemy informatyczne firm i klientów indywidualnych instytucji finansowych, system dozoru elektronicznego w Polsce, wybrane problemy bezpieczeństwa systemów do zdalnej automatycznej identyfikacji opartej na RFID, koncepcja cyberprzestrzeni, proces migracji jako realne i wirtualne zagrożenie, szkolenia policjantów w aspekcie zastosowania kryminalistyki cyfrowej w dochodzeniu cyberprzestępstw, propaganda i świadomość w procesie radykalizacji, wzmacnianie i osłabianie czynników ryzyka w cyberprzestrzeni, patologia cyfrowego dzieciństwa, cyberprzestrzeń jako miejsce spotkań migrantów i rodzin globalnych, papierowe małżeństwo jako efekt kontaktów w cyberprzestrzeni, badanie przestępstw związanych z cyberprzestępczością w Polsce oraz na Ukrainie.

DE Innovationen in der Informationstechnologie ernennen permanent eine Tendenz, eine Vielzahl von Cyber-Frameworks zur Verfügung zu stellen und zu schaffen. Da die Technologie nach und nach an den nationalen Rechtsnormen angepasst wird internationales Gesetz zur Regelung und insbesondere zur Europäischen Union im Kampf gegen die Cyber-Kriminalität und ein angemessenes Maß an Internetsicherheit zu gewährleisten. Genommen EU Cyber-Sicherheitsstrategie der Europäischen Union: eine offene, sichere und Cyberspace Cyberstrategie der Republik Polen für die Jahre 2016-2011 sind auf die Verbesserung der Cyber-Sicherheit, auch unter Einbeziehung der sozialen Sicherheit und Recht. Das Buch versucht, die Frage zu beantworten, wie für die Jahre 2016-2022 sind als rechtliche, technische und soziale Aspekte der Cyber die Perspektive der EU und der Republik Polen Cyberstrategie vorzulegen. Wichtig ist auch die Identifizierung neuer Arten von Bedrohungen, die Umweltkriminalität im Cyberspace erzeugt. Auf internationalen Ebene arbeiten studieren Wissenschaftler und Analysten zusammen verschiedene Probleme Cyber-Arbeit in einer Vielzahl von akademischen Einrichtungen und dem öffentlichen und privaten Sektor gearbeitet, die Bedingungen für das Funktionieren der Sicherheit nicht nur real, sondern auch virtuell zu beschreiben. Das Buch enthält die folgenden Themen: Datenschutz im Netz in Bezug auf Recht und Analyse der Forschung, die Entwicklung von bösartiger Software Ransomware als eine neue Dimension der Cyber-Kriminalität Hijacking Systemen Unternehmen und Bänke, die Entwicklung des Cyberspace als eine Bedrohung für die Sicherheit von Datenbanken, die Analyse der Sicherheit Schutz der Informationssysteme im Rahmen der globale Cyber-Angriff Ransomware, System automatische Fingerabdruck-Identifizierung in der Polizei cyberpodprzestrzeni, Outsourcing von Cyber in Anbetracht der Probleme der heutigen Bedrohungen im Cyberspace space, Determinanten der Entwicklung cyberkriminellen Angriffe auf Informationssysteme Unternehmen und einzelne Kunden von Finanzinstituten, das System der elektronischen Überwachung in Polen, ausgewählten Problemen der Sicherheitssysteme für die Fern automatische Identifikation RFID-basierte, Konzept des Cyberspace, der Migrationsprozess als eine reale Bedrohung und virtuelles Training Polizeibeamte in Bezug auf die Verwendung von digitaler Forensik bei der Untersuchung von Internet-Kriminalität, Propaganda und das Bewusstsein in dem Prozess der Radikalisierung, die Erhöhung und Risikofaktoren im Cyberspace, Pathologie digital Kindheit Cyberspace als Treffpunkt für Migranten und Familien globalen Papier Ehe als Folge der Kontakte im Cyberspace abnimmt, studieren Delikte Cyber-Kriminalität in Polen und der Ukraine.

PT Inovações em tecnologia da informação indicar permanentemente uma tendência para fornecer e criar uma variedade de estruturas de segurança cibernética. Como a tecnologia gradualmente ser adaptado às normas legais nacionais que regulam o direito internacional e, especialmente, para a União Europeia na luta contra a cibercriminalidade e para assegurar um nível adequado de segurança cibernética. Tomado estratégia de segurança cibernética da UE da União Europeia: um ciberespaço aberto, seguro e Estratégia de Segurança Cibernética da República da Polónia para o período 2016-2011 visam melhorar a segurança cibernética, incluindo a segurança social e legal. O livro tenta responder à questão de como apresentar a perspectiva da UE e da República da Polónia Estratégia de Segurança Cibernética para os anos 2016-2022 são como aspectos legais, tecnológicos e sociais de cibersegurança. Também é importante a identificação de novos tipos de ameaças, o que gera crime ambiental no ciberespaço. cientistas internacionalmente de trabalho e analistas que estudam diversos trabalhos problemas de segurança cibernética juntos em uma variedade de instituições acadêmicas e os sectores público e privado trabalhou para descrever as condições de funcionamento da segurança não só real, mas também virtual. O livro contém os seguintes tópicos: a privacidade na rede em termos de direito e análise de pesquisa, o desenvolvimento de software malicioso ransomware como uma nova dimensão de sistemas de empresas cibercrime seqüestro e bancos, o desenvolvimento do ciberespaço como uma ameaça à segurança de bases de dados, a análise de protecção de sistemas de informação de segurança no contexto de ransomware ataque cibernético global, Automated fingerprint Identification System nas cyberpodprzestrzeni policiais, a terceirização da segurança cibernética à luz dos problemas de ameaças contemporâneas no ciberespaço, determinantes do desenvolvimento ataques cibercriminosos contra empresas de sistemas de informação e clientes individuais das instituições financeiras, o sistema de vigilância eletrônica na Polônia, os problemas selecionados de sistemas de segurança para identificação remota automática baseada em RFID, conceito de ciberespaço, o processo de migração como uma ameaça real e treinamento virtual policiais em termos de uso de forense digital na investigação de crimes cibernéticos, propaganda e consciência no processo de radicalização, aumentando e diminuindo os fatores de risco no ciberespaço, patologia ciberespaço infância digital como um ponto de encontro para os migrantes e famílias casamento papel global como resultado de contatos no ciberespaço, crimes relacionados com a estudar cibercrime na Polónia e Ucrânia.

BG Иновации в информационните технологии постоянно назначават тенденция да се осигури и да се създаде разнообразие на киберсигурността рамки. С развитието на технологиите постепенно се адаптира към националните правни норми, регламентиращи международното право и по-специално към Европейския съюз в борбата с киберпрестъпността и да се гарантира подходящо ниво на киберсигурността. Взети стратегия за кибернетична сигурност ЕС на Европейския съюз: открит, безопасна и сигурна киберпространството и киберсигурността стратегия на Република Полша за периода 2016-2011 са насочени към подобряване на сигурността в кибернетичното пространство, включително социална сигурност и законно. Книгата се опитва да отговори на въпроса как да се представят гледната точка на ЕС и Република Полша киберсигурност Стратегия за годините 2016-2022 са както юридически, технологични и социални аспекти на киберсигурността. Също така важно е идентифицирането на нови видове заплахи, който генерира екологично престъпление в киберпространството. В международен план, работещи учени и анализатори, изучаващи различни проблеми с киберсигурността работят заедно в различни академични институции и на публичния и частния сектор се трудили, за да опише условията на функциониране на сигурността не само реална, но и виртуално. Книгата съдържа следните теми: неприкосновеността на личния живот в мрежата от гледна точка на правото и анализ на научните изследвания, развитието на зловреден софтуер рансъмуер като ново измерение на киберпрестъпленията отвличане системи фирми и банки, развитието на киберпространството като заплаха за сигурността на бази данни, анализ на защита на сигурността на информационните системи в контекста на в световното кибернетично нападение рансъмуер, автоматизирана система за идентификация на пръстови отпечатъци в полицейските cyberpodprzestrzeni, аутсорсинг на киберсигурността в светлината на проблемите на съвременните заплахи в киберпространството, детерминанти на развитие cybercriminal атаките срещу информационните системи фирми и индивидуални клиенти на финансовите институции, на системата за електронно наблюдение в Полша, избрани проблеми на охранителни системи за дистанционно автоматична идентификация RFID-базирани, концепция за киберпространството, процесът на миграция като реална заплаха и виртуално обучение полицейски служители по отношение на използването на цифрови криминалистите в разследването на престъпленията в кибернетичното пространство, пропаганда и съзнание в процеса на радикализация, увеличаване и намаляване на рисковите фактори в киберпространството, патология цифров детството киберпространството като място за среща на мигрантите и семейства в световен мащаб брак хартия в резултат на контакти в киберпространството, учат, свързани с престъпления киберпрестъпления в Полша и Украйна.

LV Inovācijas informācijas tehnoloģiju pastāvīgi iecelt tendence nodrošināt un radīt dažādas kiberdrošības sistēmām. Kā tehnoloģija pakāpeniski pielāgot valstu tiesību normām, kas regulē starptautiskās tiesības, un it īpaši, lai Eiropas Savienībai cīņā pret kibernoziegumiem un lai nodrošinātu atbilstošu līmeni kiberdrošība. Ņemts ES kiberdrošības stratēģija Eiropas Savienībā: atklātu un drošai kibertelpā un kiberdrošības stratēģija Polijas Republikā gadiem 2016-2011 mērķis ir uzlabot kiberdrošību, tostarp sociālo drošību un juridisko. Grāmata mēģina atbildēt uz jautājumu par to, kā prezentēt perspektīvu ES un Polijas Kiberdrošības stratēģijas Republikā gadiem 2016-2022 ir kā juridiskas, tehnoloģisko un sociālajiem aspektiem kiberdrošība. Tāpat svarīgs ir identifikācija jauna veida apdraudējumiem, kas rada vides noziegumu kibertelpā. Starptautiski strādā zinātnieki un analītiķi pētot dažādas problēmas kiberdrošības strādāt kopā ar dažādiem akadēmisko iestāžu un valsts un privāto sektoru strādājuši, lai aprakstītu nosacījumus darbības drošību, ne tikai reālajā, bet arī virtuālajā. Grāmatā iekļautas šādas tēmas: privātumu tīklā ziņā tiesību un analīzes pētījumu attīstība ļaunprātīgas programmatūras biedēšanas kā jauna dimensija kibernoziegumi nolaupīšana sistēmas uzņēmumiem un bankām, attīstību kibertelpā kā drauds datubāzu drošību, analizējot drošības aizsardzības informācijas sistēmas kontekstā pasaules kibernoziegumu uzbrukums biedēšanas, automatizēta pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma policijas cyberpodprzestrzeni, ārpakalpojumi kiberdrošība, ņemot vērā problēmas mūsdienu draudiem kibertelpā, noteicošajiem attīstības cybercriminal uzbrukumiem informācijas sistēmām, uzņēmumiem un individuāliem klientiem finanšu iestāžu sistēma elektroniskā uzraudzības Polijā, izvēlēto problēmas drošības sistēmu tālvadības automātiskās identifikācijas RFID bāzes, jēdzienu kibertelpā, migrācijas procesu kā reālu draudu un virtuālās apmācības policisti izmantojuma ziņā, digitālo kriminālistikas izmeklēšanā par kibernoziegumu, propagandas un izpratnes procesā radikalizācijas, palielinot un samazinot riska faktorus kibertelpā, patoloģija ciparu bērnība kibertelpa kā tikšanās vietu migrantu un ģimenēm globālo papīra laulību rezultātā kontaktu kibertelpā, mācīties pārkāpumiem, kas saistīti kibernoziegumu Polijā un Ukrainā.

FR Les innovations en matière de technologie de l'information permanente désignent une tendance à fournir et à créer une variété de cadres de cybersécurité. Comme la technologie progressivement adaptée aux normes juridiques nationales régissant le droit international et en particulier à l'Union européenne dans la lutte contre la cybercriminalité et d'assurer un niveau approprié de sécurité cybernétique. Pris stratégie de cyber-sécurité de l'UE de l'Union européenne: une ouverture, le cyberespace en sécurité et stratégie de cybersécurité de la République de Pologne pour les années 2016-2011 visent à améliorer la sécurité informatique, y compris la sécurité sociale et juridique. Ce livre tente de répondre à la question de la façon de présenter la perspective de l'Union européenne et la République de Pologne Cybersécurité stratégie pour les années 2016-2022 sont les aspects juridiques, techniques et sociales de cybersécurité. Il est également important d'identifier les nouveaux types de menaces, qui génère la criminalité de l'environnement dans le cyberespace. Sur le plan international de travail des scientifiques et des analystes de divers problèmes de travail qui étudient de la cybersécurité ainsi que dans divers établissements d'enseignement et les secteurs public et privé travaillèrent pour décrire les conditions du bon fonctionnement de la sécurité non seulement réelle, mais aussi virtuel. Le livre aborde les sujets suivants: la vie privée du réseau en termes de droit et de l'analyse de la recherche, le développement de logiciels malveillants Ransomware comme une nouvelle dimension des entreprises et des banques de systèmes de détournement de la cybercriminalité, le développement du cyberespace comme une menace pour la sécurité des bases de données, l'analyse de la protection de la sécurité des systèmes d'information dans le cadre de ransomware mondiale cyber attaque, système automatisé d'identification des empreintes digitales dans les cyberpodprzestrzeni de police, l'externalisation de la cybersécurité à la lumière des problèmes de menaces contemporaines dans le cyberespace, les déterminants du développement des attaques cybercriminelles contre les systèmes d'information des entreprises et des clients d'institutions financières, le système de surveillance électronique en Pologne, les problèmes sélectionnés de systèmes de sécurité pour l'identification automatique à distance reposant sur la RFID, le concept du cyberespace, le processus de migration comme une menace réelle et formation virtuelle les agents de police en matière de l'utilisation de la médecine légale numérique dans l'enquête sur la cybercriminalité, la propagande et la sensibilisation dans le processus de radicalisation, facteurs de plus en plus et la diminution du risque dans le cyberespace, la pathologie infantile numérique cyberespace comme un lieu de rencontre pour les migrants et les familles du mariage papetier mondial à la suite de contacts dans le cyberespace, les infractions liées à l'étude la cybercriminalité en Pologne et en Ukraine.

ZH 在信息技术的创新永久性任命的倾向,提供和创造各种网络安全框架。随着技术的逐渐适应在打击网络犯罪,并确保网络安全的适当水平的斗争调节国际法,特别是对欧盟国家的法律规范。欧盟采取欧盟网络安全策略:对于年2016年至二○一一年开放,安全和可靠的网络空间和波兰共和国的网络安全战略旨在提高网络安全,包括社会保障和法律。这本书试图回答如何呈现欧盟和波兰的网络安全战略共和国的角度为年二零一六年至2022年是作为网络安全的法律,技术和社会方面的问题。同样重要的是识别新类型的威胁,产生在网络空间环境犯罪。在国际上工作的科学家和分析师在各种学术机构和公共部门和私营部门一起研究各种网络安全问题辛劳工作来形容安全不仅是真实的,但也是虚拟的运作条件。这本书包含了以下主题:隐私在网络中的法律和研究分析方面,恶意软件勒索软件的发展,网络犯罪劫持系统公司和银行的一个新的层面,网络空间的发展,对数据库中的情况下的安全性,信息系统的安全保护的分析构成威胁全球网络攻击勒索,警察cyberpodprzestrzeni自动指纹识别系统,在网络空间的当代威胁,针对信息系统公司和金融机构的个人客户开发的网络犯罪攻击的决定因素存在的问题,网络安全外包,波兰电子监控,远程自动识别安全系统的选择问题的系统基于RFID,网络空间的概念,迁移过程是一个真正的威胁,虚拟训练警察在犯罪,宣传和意识在激进的过程进行调查使用数字取证方面,增加和网络空间减少危险因素,病理数字童年网络空间作为会址为移民和家庭全球造纸婚姻在网络空间的接触,学习有关的罪行的结果网络犯罪在波兰和乌克兰。

Publisher name

Międzynarodowy Instytut Innowacji "Nauka - Edukacja - Rozwój"

Date of publication

2017

Number of pages

365

ISBN

978-83-945923-2-5

URL

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991018597189705066

Keywords
ZH
  • 网络空间,数据库,大数据,敏感数据,个人数据,信息通过法律,机密信息,创新,信息技术,信息技术,通信技术,信息和通信技术,网络安全,国际法规,欧盟的法律,社会保障,法律保障保护,网络与信息安全,信息技术,信息的全球化,信息化社会,信息保护,数据库,软件,网络事故,国家的关键基础设施,网络空间的保护,安全服务,国家服务,公共管理,安全策略保护,网络安全战略的全球化,一个全球性的网络攻击,网络安全外包,电子监控,欧盟,RFID
Chapters
Total point value of monograph

20.0

Total point value for editor

5.0