Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo: Między zagrożeniami i wyzwaniami

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Security: between threats and challenges

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • zagrożenia
 • wyzwania
 • zjawiska pozytywne
 • zjawiska negatywne
 • bezpieczeństwo
 • wojna i pokój
EN
 • threats
 • challenges
 • positive phenomena
 • negative phenomena
 • security
 • war and peace
Abstract

PL Autorzy, analizując bezpieczeństwo w ujęciu najnowszej nauki o bezpieczeństwie – securitologii, starają się argumentować, że jest ono osadzone zarówno na zagrożeniach, jaki wyzwaniach, zjawiskach negatywnych, jak i zjawiskach pozytywnych, metodach wojennych,jak i metodach pokojowych. Tym samym wskazują na dwie strony bezpieczeństwa związane z aktywnością destrukcyjną i konstrukcyjną. Pierwsza służy eliminacji i anihilacji tego, co zwie się zagrożeniem, bo budzi obawy, druga zaś wiąże się z konstrukcją i kreacją tego, co zwie się wyzwaniem, bo budzi nadzieję i pożądanie. O ile pierwsza daje się związać z wojną i metodą wojenną w kształtowaniu bezpieczeństwa, to druga wiąże się z pokojem i metodą pokojową. Taka argumentacja implikuje autorską propozycję poszerzenie teorii sekurytyzacji, która początkowo wiązała ją z zagrożeniami o wyzwania. Bowiem zdaniem autorów sekurytyzować można, przekonując zarówno do zagrożeń, budząc obawy oraz strach, jak i do wyzwań, budząc nadzieje i pożądanie. Zdanie to zdaje się być uzasadnione na gruncie securitologii postrzegającej bezpieczeństwo jako własność systemu osadzonego na „wojno-pokoju”, zagrożeniach i wyzwaniach oraz zjawiskach negatywnych i zjawiskach pozytywnych.

EN The authors, analyzing security in terms of the latest security science – securito logy – try to argue that it is based both on threats and challenges, negative and positive phenomena, methods of warfare and methods of peace. Thus, they indicate two sides of security related to destructive and constructive activity. The first serves the elimination and annihilation of what is called a threat because it causes fears, and the second one with the construction and creation of what is called a challenge because it evokes hope and desire. While the former can be associated with war and the method of warfare in shaping security, the latter is associated with peace and the method of peace. Such argumentation implies the author’s proposal to extend the theory of securitization, which initially associated it with threats with challenges. Because, according to the authors, securitization can be persuaded to both threats, arousing fears and fear, as well as challenges, arousing hope and desire. This sentence seems to be justified on the grounds of securitology, which sees security as the property of a system based on “war-peace”, threats and challenges, as well as negative and positive phenomena.

Date of online publication

24.05.2022

Pages (from - to)

9 - 29

Physical description

24 cm

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2022/26/10/

Book

Bezpieczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne

Copyrights to the institution

Akademia im. Jakuba z Paradyża

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

24.05.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

5 months after publication

Ministry points / chapter

20.0