Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Pomoc imigrantom w radzeniu sobie z trudnościami w integracji w kraju przyjmującym

Authors

[ 1 ] Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.9] Education

Title variant

EN Helping immigrants to cope with the difficulties of integration in the country

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • migracje, cudzoziemcy, integracja, trudności, pomoc
EN
  • migration, foreigners, integration, difficulties, help
Abstract

PL Imigranci po przybyciu do kraju przyjmującego muszą odnaleźć się w nowym otoczeniu. Proces ten w literaturze przedmiotu określa się mianem adaptacji. W jej toku dokonuje się akulturacja, która wiąże się z koniecznością wybrania przez cudzoziemców odpowiedniej strategii akulturacyjnej, a więc określenia sposobu funkcjonowania w nowym środowisku społeczno-kulturowym. Według badaczy najlepszą z nich jest integracja, ponieważ daje poczucie zakorzenienia w nieznanym kraju, jego kulturze i społeczeństwie oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu. Niestety cudzoziemcy w nowym miejscu zamieszkania doświadczają wielu problemów, które utrudniają im proces integracji. W związku z tym należy podejmować działania, które pomogą imigrantom w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami

EN Immigrants must find themselves in a new environment upon arrival in the host country. This process is described in the literature as adaptation. Acculturation is carried out in its course, which involves the need for foreigners to choose the appropriate acculturation strategy, and thus determine the way of functioning in the new socio-cultural environment. According to researchers, the best of them is integration, because it gives a sense of rooting in an unknown country, its culture and society and prevents social exclusion. Unfortunately, foreigners in the new place of residence experience many problems that hinder their integra tion process. Therefore, action should be taken to help immigrants deal with their hardships

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

251 - 267

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2022/44/252/

Book

Troska. Między teorią a praktyką

Ministry points / chapter

20.0