Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Free Movement of Same-Sex Marriages: The CJEU and the (Troublesome) Protection of EU Citizens Regardless of Their Sexual Orientation in the Light of the Coman Judgment

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

PL Swobodny przepływ małżonków tej samej płci: TSUE a (kłopotliwa) ochrona obywateli UE niezależnie od ich orientacji seksualnej w świetle wyroku Coman

Year of publication

2022

Published in

Państwo i Prawo

Journal year: 2022 | Journal number: 8

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • EU law, principle of non-discrimination, sexual orientation, marriage between persons of the same sex, freedom of movement
PL
  • prawo Unii Europejskiej, zasada niedyskryminacji, orientacja seksualna, małżeństwo osób tej samej płci, swoboda przepływu osób
Abstract

EN Coman judgment can be considered as the milestone of the Luxembourg jurisprudence with respect to the protection of people with a non-heteronormative sexual orientation. In its judgment, the CJEU confirmed that a Member State cannot refuse to recognise in its territory, for the sole purpose of a derived right of residence to a third-country national, a marriage concluded by that national with a Union citizen of the same sex in another Member State. In this context, the commented judgment introduces protection against unequal treatment on the basis of sexual orientation, although the CJEU did not apply the principle of non-discrimination as a model for controlling the questioned behaviour of the Member State. The aim of this commentary is to analyse the CJEU’s judgment in the Coman case from the perspective of the prohibition of discrimination on the grounds of sexual orientation, and to demonstrate its added value to increase the effectiveness of EU mechanisms designed to protect against unequal treatment.

PL Wyrok w sprawie Coman można uznać za jeden z kamieni milowych orzecznictwa luksemburskiego w zakresie ochrony praw osób o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. Trybunał potwierdził w nim bowiem, że państwo członkowskie nie może powoływać się na swoje prawo krajowe, by sprzeciwić się uznaniu na swoim terytorium – wyłącznie do celów przyznania pochodnego prawa pobytu obywatelowi państwa trzeciego – małżeństwa zawartego przez niego z obywatelem Unii tej samej płci w innym państwie członkowskim zgodnie z prawem tego ostatniego. Wyrok wprowadza ochronę przed nierównym traktowaniem ze względu na tę przesłankę, choć TSUE nie zastosował zasady niedyskryminacji jako wzorca kontroli zachowania państwa członkowskiego w tym przypadku. Celem artykułu jest analiza wyroku przez pryzmat zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i wykazanie jej wartości dodanej dla podniesienia efektywności unijnego mechanizmu ochrony przed nierównym traktowaniem.

Pages (from - to)

38 - 54

URL

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/panstwo-i-prawo-8-2022

Ministry points / journal

70.0