Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Dobre praktyki w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania odwoławczego na podstawie sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie: Inneko Sp. z o.o. vs. PHU Komunalnik Sp. z o.o.

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN Good practice in preparing and conductingappealproceedings on the basis of a disputebefore the NationalAppealChamber in the case of: Inneko Sp. z o.o. vs. PHU Komunalnik Sp. z o.o

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • dobre praktyki
  • przetarg
  • odpady
  • odwołanie
  • Krajowa Izba Odwoławcza
EN
  • good practice
  • tender
  • waste
  • appeal
  • National Board of Appeal
Abstract

PL Opracowanie stanowi zbiór przykładowych „dobrych praktyk” opartych o metodologię prowa dzenia postępowania w ramach sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą pomiędzy Inneko sp. z o.o., a PHU Komunalnik sp. z o.o., toczącego się na kanwie postępowania przetargowego prowadzonego przez Związek Celowy Gmin MG-6 dotyczącego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów przez okres 36 miesięcy. Celem publikacji jest wskazanie przykładowego katalogu działań, które doprowadziły do pozytyw nego rozstrzygnięcia, a które to mogą w przyszłych sporach stanowić merytoryczne podparcie w innych sprawach z zakresu zamówień publicznych. W przedmiotowej sprawie Zamawiający (MG-6) podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty, która nie spełniała warunków postępowania przetargowego oraz, co do której firma Inneko, a także niezależny ekspert, mieli uzasadnione wątpliwości co do rażąco niskiej ceny za usługę. Krajowa Izba Odwoławcza pochyliła się nad pięcioma zarzutami sformułowanymi przez spółkę Inneko. W zakresie dwóch najważniejszych zarzutów, tj. niespełnienia warunków postępowania oraz rażąco niskiej ceny, podzieliła argumenty skarżącego.

Pages (from - to)

63 - 76

URL

http://cwn.ajp.edu.pl/2023/46/

Book

Skuteczne zarządzanie organizacjami. Tom I

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0