Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

WPŁYW ŚRODKÓW DOZORU ELEKTRONICZNEGO NA ZMNIEJSZENIE PRZELUDNIENIA W JEDNOSTKACH PENITECJARNYCH

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN THE EFFECT OF ELECTRONIC SURVEILLANCE MEASURES ON REDUCE OVERPULATION IN PENITARY FACILITIES

Year of publication

2023

Published in

International Journal of Legal Studies

Journal year: 2023 | Journal volume: 13 | Journal number: 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • system dozoru elektronicznego
  • zakład karny
  • osadzeni
  • kara
  • prawo karne
EN
  • electronic monitoring system
  • prison
  • inmates
  • punishmen
  • criminal law
Abstract

PL Celem publikacji jest próba oceny obowiązywania i stosowania w Polsce systemu dozoru elektronicznego (SDE) oraz wskazania jego potencjalnych wad i zalet, w tym rzeczywistego wpływu na zmniejszenie przeludnienia w jednostkach penitencjarnych. W pierwszej części scharakteryzowano system dozoru elektronicznego w kontekście istniejących rozwiązań technicznych oraz wskazano na rys historyczny instytucji, tj. historię rozwoju tego systemu na świecie i źródło jego pochodzenia. W dalszej części zaprezentowano regulacje prawne dotyczące SDE w polskim systemie prawnym na kanwie istniejących aktów prawnych przy uwzględnieniu standardów europejskich. Dalszą problematykę opisano w aspekcie przeludnienia w polskich zakładach karnych, które stanowi jedną z głównych przyczyn wprowadzenia i dalszego rozwijania systemu dozoru elektronicznego w kraju. Przeludnienie w więziennictwie oraz jego skutki, maja negatywny wpływ na realizację zadań polityki karnej państwa, w tym skuteczne wykonywanie kary pozbawienia wolności. Prowadzane wywody stały się podstawą do odpowiedzi na główne pytanie dotyczące rzeczywistego wpływu SDE na rozwiązanie problemu przeludnienia w zakładach karnych oraz zasadniczych zalet jego stosowania. W końcowej części artykułu przywołano także ogólne dane dotyczące liczby osób przebywających w zakładach karnych na przestrzeni ostatnich lat oraz dotyczące ogólnej liczby więźniów, wobec których zastosowano SDE. W podsumowaniu wskazano na pozytywny aspekt przyjętych rozwiązań prawnych z pewnymi zastrzeżeniami oraz potrzebę ich dalszego rozszerzania wobec innych osadzonych. Proces ten powinien prowadzić nie tylko do zmniejszenia przeludnienia w więzieniach, lecz przede wszystkim do obniżenia kosztów wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu skazanych po odbyciu kary, właściwego traktowania więźniów, utrzymywania przez nich więzów rodzinnych i społecznych oraz redukowania napięcia w ośrodkach pozbawienia wolności

Pages (from - to)

99 - 118

DOI

10.5604/01.3001.0053.9010

URL

https://ijols.com/resources/html/article/details?id=613528

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

07.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

140.0