Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Między wolnością a nienawiścią /wybrane aspekty prawnokarnych regulacji przestępstw z mowy nienawiści/

Authors

[ 1 ] Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia im. Jakuba z Paradyża | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN Between freedom and hate /Selected aspects of criminal law regulationof hate speech crimes/

Year of publication

2023

Published in

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Journal year: 2023 | Journal volume: 14 | Journal number: 14

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • prawo karne
 • przestępstwa z mowy nienawiści
 • mowa nienawiści
 • hejt
 • wolność słowa
 • hate speech
 • historia
EN
 • criminal law
 • hate speech crimes
 • hate speech
 • hate
 • freedom of speech
 • history
Abstract

PL W publikacji przedstawiono zjawisko mowy nienawiści w kontekście regulacji polskiego prawa karnego, które odnosi się głównie do kodeksowej przestępczości z nienawiści (ang. hate crime), w szczególności art. 119, 256, 257 Kodeksu karnego (dalej k.k.). Poprzedzono ją krótką charakterystyką ewolucji mowy nienawiści na ziemiach polskich, która prowadzi do analizy współczesnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce oraz oceny stanu prawnego. wokół toczącej się dyskusji publicznej poświęconej tej problematyce, w tym nieustannej obecności hate speech w przestrzeni publicznej. Przeprowadzone wywody o charakterze historycznym i społecznym prowadzą do omówienia przestępstw z mowy nienawiści wyodrębnionych przez polskiego ustawodawcę w art. 119, 256 i 257 k.k. W celu lepszego przybliżenia współczesnej penalizacji przestępstw z nienawiści autor sięga do historycznych regulacji obowiązujących na ziemiach polskich, które są niejako źródłami współczesnego ustawodawstwa w tej kwestii. Na gruncie doktryny i orzecznictwa omówione zostało współczesne obowiązywanie przepisów dotyczących przestępstw z mowy nienawiści. Uwagę czytelnika skupiono także na ewolucji współczesnej regulacji omawianych czynów karalnych w kontekście planowanych nowelizacji kodeksu karnego oraz zgłaszanych w tej kwestii projektów poselskich i obywatelskich. Analiza prawnokarnych aspektów przestępstw z mowy nienawiści prowadzi do wniosków dotyczących obecności w debacie publicznej różnorodnych form wypowiedzi z udziałem mowy nienawiści, konfliktu pomiędzy wolnością słowa (swobodą wypowiedzi), a mową nienawiści używaną w komunikacji przez polityków i zwykłych ludzi w strukturze demokratycznym państwa prawa oraz rolę i obowiązki ustawodawcy, który z pewną niekonsekwencją ingeruje w tę przestrzeń usiłując zapewnić społeczeństwo o potrzebie zmian w tym zakresie albo o jej braku. Stąd również pojawiają się różnorodne pomysły i projekty zmian prawa w tym zakresie, m.in. poprzez rozszerzenie zakresu penalizacji zachowań wskazanych w art. 119 k.k. motywowane potrzebą zwiększenia ochrony pokrzywdzonych.

Date of online publication

2023

Pages (from - to)

61 - 87

DOI

10.5604/01.3001.0053.7817

URL

https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=612611

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Release date

08.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70.0